Prev | Next | Back to Start


1141 (05/01/1984) K


VAN PÁHÁŔER ÁŔÁL DIYE
SÚRYA D́ÚBE JÁY
ÁLO D́ÚBE JÁY ÁNDHÁR GHANÁY
DIN KOTHÁ HÁRÁY
SÚRYA D́ÚBE JÁY

SÚRYA JAKHAN JEGE CHILO
ÁNDHÁRE RAUNGA LEGE CHILO
SÚRYA D́OBÁR SAUNGE SAUNGE
SE JÁY AJÁNÁY
SÚRYA D́ÚBE JÁY

SAPTA RAUNGER RATHER PARE
SÚRYA ÁSE SHVETÁMBARE
ARUŃ RAUNGE MAN MÁTIYE
ÚPAR PÁNE CÁY
SÚRYA D́ÚBE JÁY

ESO SÚRYA ÁBÁR ESO
DHARÁR BÚKER MIŚT́I HESO
JIIVA TOMÁR UŚŃATÁ LÁGI
PÚBA DIKE TÁKÁY
SÚRYA D́ÚBE JÁY


Hiding behind the hills and forests,
the sun sets.

The light fades,
and darkness intensifies.
The day becomes lost.

When the sun shone,
darkness turned illuminated,
and yet, with the setting of the sun,
its memory too, lost itself in oblivion.

The sun comes,
riding the seven coloured chariot in white.
Intoxicating the mind with crimson colours,
it rises.

O sun, come this time!
Smile sweetly on this earth.
Living beings await you.
They look towards the east
in search of warmth.
Prev | Next | Back to Start